นางสุจิตรา ยาแสง

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

128370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
221
678
126114
3977
5107
128370

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-22 05:27

      ร้องเรียน ร้องทุกข์

      สสค.ชัยภูมิ

ยื่นคำร้อง (คร.7)

กสร. ติวเข้มผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินคะแนน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณา เพื่อมอบรางวัล สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

Post on 10 มกราคม 2563
by Chaiyaphum
ฮิต: 8

กสร. ติวเข้มผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินคะแนน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณา

เพื่อมอบรางวัล สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

……………………………………………………………………………

            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ให้มีมาตรฐานเดียวกันก่อนเข้าตรวจประเมินให้คะแนน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณา เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2563 อย่างมั่นใจ

           นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ประเมินคะแนน สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานว่า กิจกรรมการเชิญชวนสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมพิจารณาเป็น สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี ถือเป็นการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยระบบทวิภาคี และบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Partnership) ที่อาจป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีให้กับลูกจ้าง ซึ่งกรมได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้ว รางวัลดังกล่าวจะมีคุณค่าน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ สร้างแรงจูงใจต่อนายจ้าง ลูกจ้างให้เห็นถึงความสำคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ประเมินคะแนนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ฉะนั้น ก่อนเข้าประเมินจะต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาประเมินคะแนน ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ข้อมูลของสถานประกอบกิจการที่จะเข้าประเมินจากแบบเสนอชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคลิกภาพการแต่งกายที่เหมาะสม เพื่อให้สถานประกอบกิจการเกิดความเชื่อถือ และมั่นใจว่าผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่จะให้คำแนะนำที่ดี และมีประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่กรมจัดขึ้น

           หัวหน้าผู้ตรวจฯ กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้กระบวนการพิจารณาประเมินการให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้เชิญผู้ทำหน้าที่ประเมินฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพิจารณาประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 จำนวน 130 คน มาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผู้ทำหน้าที่ประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่น อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ และรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ดียิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563 ข่าวที่ 31 /2563

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน