นางสุจิตรา ยาแสง

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

128381
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
221
689
126114
3988
5107
128381

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-22 05:58

      ร้องเรียน ร้องทุกข์

      สสค.ชัยภูมิ

ยื่นคำร้อง (คร.7)

กสร. พัฒนาบุคลากรทั่วประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

Post on 19 ธันวาคม 2562
by Chaiyaphum
ฮิต: 5

กสร. พัฒนาบุคลากรทั่วประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจ

มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

……………………………………………………………………………

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการ ผนวกโครงการจาก 3 หน่วย เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และความสามารถแก่บุคลากรกรมทั่วประเทศ ให้มีความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่รับผิดชอบตามนโยบายรัฐบาล สร้างประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง สังคม และประเทศชาติ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า การคุ้มครองและส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นภารกิจหลักที่กรมต้องดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล บุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ที่ต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์ความรู้ที่ครอบคลุมงานที่ต้องปฏิบัติ และความรู้พื้นฐานที่ต้องทราบในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ กรมจึงบูรณาการโครงการจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากกองสวัสดิการแรงงาน ความรู้ ความเข้าใจ แนวนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.. 2663 รวมถึงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จาก กองการเจ้าหน้าที่ และสุดท้าย ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งจะได้เข้าใจและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นราชการใสสะอาด สามารถเป็นที่พึ่ง และได้รับความไว้วางใจจากนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การบูรณาการโครงการในครั้งนี้ ใช้เวลาอบรม 3 วัน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง และกลั่นกรองงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 260 คน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ข่าวที่ 25/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน