นางนนทลี วงษ์เคี่ยม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

222466
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
255
406
219883
151
10589
222466

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-01 05:39

      ร้องเรียน ร้องทุกข์

         ยกเลิก จป.

      สสค.ชัยภูมิ

ยื่นคำร้อง (คร.7)

“สุชาติ” ย้ำบุคลากร กสร. ต้องสร้างศรัทธาให้ลูกจ้าง-นายจ้าง ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน

Post on 25 ธันวาคม 2563
by Chaiyaphum
ฮิต: 30

สุชาติ” ย้ำบุคลากร กสร. ต้องสร้างศรัทธาให้ลูกจ้าง-นายจ้าง

ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน

-----------------------------------------------------------------------

      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตอบรับนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของ รมว.แรงงาน บ่มเพาะจรรยาข้าราชการ ให้บุคลากรกรมมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน สร้างความเชื่อถือ และศรัทธาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง

      นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างคนให้มีศักยภาพเป็น คนเก่งและดี พร้อมน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำว่า บุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น ต้องปฏิบัติงานอยู่ระหว่างผลประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง และต้องบริการอย่างใกล้ชิด บางครั้งอาจถูกร้องเรียน กล่าวหา หรืออาจถูกดำเนินการทางวินัย อาจทำให้กระทบกับภารกิจของกรมและตัวของข้าราชการได้ ดังนั้น จึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และศรัทธาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง โดยการปลูกฝังค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน

       อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ ตามทิศทางการปฏิบัติราชการของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมจึงได้จัดโครงการอบรม เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาสำหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมให้เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน ตลอดจนทราบถึงขั้นตอน วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ แรงงานได้รับการคุ้มครอง ดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตของกรม พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรราชการใสสะอาด เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา ของนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนได้ในที่สุด

 

-----------------------------------------------------------------------

**กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ข่าวที่ 20/2564

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน